ซอฟต์แวร์

หลังจากศึกษาเนื้อหาจากวิดีโอแล้ว..นักเรียนคิดว่า
ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?
ทราบแล้วโพสคำตอบลงในช่องให้ความเห็นนะคะ
(5 คะแนน)

Advertisements

Posted on ตุลาคม 26, 2012, in เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. Bookmark the permalink. 56 ความเห็น.

 1. นภัทร เรืองขันธ์

  2 ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 2. ด.ญ. นริศรา รุ่งสว่าง

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 3. ปาริฉัตร อนุกูล เลขที่ 35 ม.1/8

  มี 2 ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 4. ภาคิน สกุลภัทรพาณิช

  2 ประเภท 1.ซอฟต์แวว์ระบบ 2.ซอฟต์แวว์ประยุกต์

 5. ด.ญ.สุพัตรา นิลรัตน์

  2.ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 6. ด.ช.ภาสกร คูประสิทธิ์รัตน์

  2.ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 7. ด.ช. สิมิลัน รัศมี ม.1/8 เลขที่ 17

  ซอฟต์แวร์ มี 2 ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 8. ด.ช. สุเมธา สุขกุล เลขที่ 18 ม1/8

  2.ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 9. ด.ช. วรัตน์ เกลี้ยงเกลา ม.1/8 เลขที่ 16

  2. ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 10. ด.ญ.ณัฐธกาญจน์ ลาโสภี

  ซอฟแวร์แบ่งออกเป็น2ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุก

 11. ด.ญ.ธัญลักษณ์ ขันทวี

  2 ประเภท คือ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 12. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Solfware)
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Solfware)

 13. ด.ญ.ใฝ่ฝัน ขยันกิจ ชั้น : ม.1/8 เลขที่ 45

  ซอฟแวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1.ซอฟแวร์ระบบ (System Software)
  2.ซอฟแวร์ประบุกต์ (Application Software) ^^

 14. กิตติยา รุ่งรัตน์วัฒนเสรี ม.1/8 เลขที่ 23

  2 ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 15. ด.ช.กริษณุ วรพุทธพร ม1/8 เลขที่ 1

  มี 2 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 16. ด.ญ.จินต์จุฑา จิตรธรรม

  ตอบ..2 ระบบ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 17. ด.ช.เกียรติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ม.1/8 เลขที่ 21

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภทครับ ได้เเก่
  1.ซอฟต์เเวร์ระบบ
  2.ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

 18. ด.ญ.ศิริวรรร มีเท

  2ประเภท
  1.ซอฟแวร์ระบบ
  2.ซอฟแวร์ประยุกต์

 19. ด.ญ.ฟ้าใส สุวรรณกูฏ

  เเบ่งเป็น2ประเภท คือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 20. ด.ญ.กนกพิชญ์ พลอยสุวรรณ์ ม.1/8 เลขที่ 22

  – 2.ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 21. วงศกร ช่วงทอง

  ตอบ..2 ระบบ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 22. ด.ญ. รัชชนันท์ นทเกียรติศิริ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 40

  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 23. ด.ญ. วรรณพร สร้อยดอกจิก และ ด.ญ. วิรัลพร อัมระบุตร

  แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ และ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 24. ฐิตาพร พอินทร์

  มี 2ประเภท คือ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 25. ด.ช.ชลธร คงเกษม

  2 ประเภท คือ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 26. รฐนนท์ เฉยบรรดิษฐ์

  2 ประเภท ได้แก่
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 27. ด.ญ.ณัฐณิชา ไชยศรี ม.1/8 เลขที่29

  2 ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 28. ธรรมสรณ์ ญาณะณิสสร ม.1/8 เลขที่8

  มี2ประเภทคือ
  1ซอฟต์เเวร์ระบบ
  2ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

 29. อธิการ ขันชัย

  2 ประเภท คือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 30. ฉัตรสุดา ทองบุญเหลือ

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ
  1.ซอฟแวร์ระบบ
  2.ซอฟแวร์ประยุกต์

 31. พรนภัส จั่นเพ็ชร์ เลขที่36 ม.1/8

  มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 32. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 33. ธวัลพร สมรูป

  2 ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟแวร์ประยุกต์

 34. ณัฎฐชัย นรสาร

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 35. ด.ญ. ฉัตรกมล จีนาภักดิ์

  มี 2 ประเภทค่ะ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 36. ด.ช.ชยุตพงศ์ แช่มเล็ก ม.1/8 เลขที่ 3

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ
  1.ซอฟแวร์ระบบ
  2.ซอฟแวร์ประยุกต์

 37. กษิดิศ บุญน้อม

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 38. อุกฤษฏ์ สำเภาทอง

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 39. มี 2 ประเภทค่ะ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 40. มี 2 ประเภทคือ
  1. ซอฟต์เเวร์ระบบ
  2. ซอฟต์เเวร์ประยุกต์

 41. ด.ช.ธนัยนันท์ ผลสอน1/8 เลขที่ 7

  มี 2 ประเภทค่ะ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 42. ชื่อด.ญ.ธัณยชนก สระศรีสม ม.1/8 เลขที่33

  มี2ประเภท1.ซอฟต์แวร์ระบบ2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 43. ด.ญ.พรรณปพร พึ่งผล ม.1/8 เลขที่ 37

  2 ประเภท คือ
  1. ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 44. ด.ช. ภูมินทร์ นาคอ้น

  มี 2 ประเภท
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 45. ปาริฉัตร อนุกูล ม.1/8 เลขที่ 35

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 46. ด.ญ.ฟ้าใส สุวรรณกูฏ

  2ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 47. ด.ญ. วิรัลพร อัมระบุตร

  มีด้วยกัน 2 ประเภทค่ะ ได้แก่
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 48. ด.ช. ปฏิพัทธ์ ไสยดี ม1/8 เลขที่ 10

  ซอฟต์แวร์มี 2ประเภทคือ
  1ซอฟต์แวร์ระบบ
  2ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 49. ด.ญ.พรนภัส จั่นเพ็ชร์ ม.1/8 เลขที่36

  ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 50. ด.ญ.ฟ้าใส สุวรรณกูฏ ม.1/8 เลขที่ 39

  2.ประเภทคือ
  1.ซอฟต์แวร์ระบบ
  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: